تماس با ما

سنندح- خیابان شهید تعریف- پایین تر از بیمارستان شهید قاضی- حوزه هنری استان کردستان 

تلفن33243624 و 33227125 - 087

فاکس: 33243646- 087 

captcha